Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1109 - Acc Vip 1
mua acc1109

230.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 56

Vàng: 9221

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1111 - Acc Vip 1
mua acc1111

230.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 59

Vàng: 15000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1118 - Acc Vip 1
mua acc1118

230.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 61

Vàng: 6900

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1121 - Acc Vip 1
mua acc1121

230.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 58

Vàng: 7633

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Acc #1149 - Acc Vip 2
mua acc1149

230.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 64

Vàng: 820

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1163 - Acc Vip 1
mua acc1163

230.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 49

Vàng: 12679

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1096 - Acc Vip 1
mua acc1096

215.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 55

Vàng: 18600

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1122 - Acc Vip 1
mua acc1122

210.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 57

Vàng: 73775

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1129 - Acc Vip 1
mua acc1129

210.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 54

Vàng: 495

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1150 - Acc Vip 1
mua acc1150

210.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 55

Vàng: 2405

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1165 - Acc Vip 1
mua acc1165

210.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 51

Vàng: 236

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1108 - Acc Vip 1
mua acc1108

200.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 59

Vàng: 4965

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1113 - Acc Vip 1
mua acc1113

200.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 53

Vàng: 18000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

Acc #1131 - Acc Vip 1
mua acc1131

200.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 56

Vàng: 17794

Điểm ngọc: 81

Vàng I

Acc #1137 - Acc Vip 1
mua acc1137

200.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 53

Vàng: 1216

Điểm ngọc: 56

Vàng III

Acc #1141 - Acc Vip 1
mua acc1141

200.000đ

Tướng: 45

Trang phục: 59

Vàng: 855

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

Nạp thẻ tại đây