Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1170 - Acc Vip 2
mua acc1170

300.000đ

Tướng: 63

Trang phục: 61

Vàng: 1505

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1172 - Acc Vip 2
mua acc1172

300.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 60

Vàng: 10116

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1139 - Acc Vip 2
mua acc1139

280.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 61

Vàng: 1402

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1171 - Acc Vip 2
mua acc1171

270.000đ

Tướng: 61

Trang phục: 57

Vàng: 151000

Điểm ngọc: 0

Cao Thủ

Acc #1112 - Acc Vip 1
mua acc1112

260.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 56

Vàng: 1396

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1115 - Acc Vip 1
mua acc1115

260.000đ

Tướng: 64

Trang phục: 54

Vàng: 3677

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1116 - Acc Vip 2
mua acc1116

250.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 53

Vàng: 18372

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1117 - Acc Vip 2
mua acc1117

250.000đ

Tướng: 64

Trang phục: 52

Vàng: 3396

Điểm ngọc: 90

Kim Cương I

Acc #1175 - Acc Vip 1
mua acc1175

250.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 68

Vàng: 2864

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1180 - Acc Vip 2
mua acc1180

250.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 67

Vàng: 11829

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

-50%
Acc #1264 - Acc Ngon
mua acc1264

500.000đ 250.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 56

Vàng: 400

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim I

-50%
Acc #1285 - Acc Ngon
mua acc1285

500.000đ 250.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 56

Vàng: 9000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1110 - Acc Vip 2
mua acc1110

240.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 66

Vàng: 12685

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1140 - Acc Vip 1
mua acc1140

240.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 50

Vàng: 7912

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim IV

Acc #1174 - Acc Vip 1
mua acc1174

240.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 51

Vàng: 12566

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1097 - Acc Vip 1
mua acc1097

230.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 56

Vàng: 10000

Điểm ngọc: 27

Bạc III

Nạp thẻ tại đây