Người dùng 151125 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 151125 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 151125 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 151125 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 151125 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 151125 đã mua một tài khoản giá 150,000đ Người dùng 130782 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 130782 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 130782 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 127663 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 127663 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 145351 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 149360 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 119191 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 119191 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 150327 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 150327 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 141998 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 150692 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 150692 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1219 - Shop Liên Quân
mua acc1219

50.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 16

Vàng: 400

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1226 - Shop Liên Quân
mua acc1226

50.000đ

Tướng: 30

Trang phục: 34

Vàng: 400

Điểm ngọc: 90

Bạc III

Acc #1232 - Shop Liên Quân
mua acc1232

50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 20

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1233 - Shop Liên Quân
mua acc1233

50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 29

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạc III

Acc #1241 - Shop Liên Quân
mua acc1241

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 19

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1242 - Shop Liên Quân
mua acc1242

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 20

Vàng: 2200

Điểm ngọc: 90

Vàng III

Acc #1244 - Shop Liên Quân
mua acc1244

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 30

Vàng: 700

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1246 - Shop Liên Quân
mua acc1246

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 32

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1247 - Shop Liên Quân
mua acc1247

50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 31

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1248 - Shop Liên Quân
mua acc1248

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 39

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1249 - Shop Liên Quân
mua acc1249

50.000đ

Tướng: 33

Trang phục: 37

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1251 - Shop Liên Quân
mua acc1251

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1255 - Shop Liên Quân
mua acc1255

50.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 21

Vàng: 900

Điểm ngọc: 90

Bạc III

Acc #1256 - Shop Liên Quân
mua acc1256

50.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 23

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1259 - Shop Liên Quân
mua acc1259

50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 28

Vàng: 300

Điểm ngọc: 75

Bạc I

Acc #1260 - Shop Liên Quân
mua acc1260

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 24

Vàng: 700

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Nạp thẻ tại đây